KVKK

KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA VE RIZA METNİ

 

Moft Çanta İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.) aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") m. 10'dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. Şirket işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

 Şirket ile paylaşılan kişisel veriler, Şirket gözetimi ve kontrolü altındadır. Şirket, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız. . İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile; veri işleme amacı, veri kategorileri, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve verileriniz ile ilgili haklarınızın neler olduğuna dair açıklamalarımızı içermektedir.

 

  1. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı Nedir?

 

 Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

 

  1. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?

 

 Şirket’in veri sahibinin açık rızasıyla veya Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli verileri işleyebilme hakkına sahip bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirket tarafından, Aydınlatma Metnine içeriğinde arz edilen hüküm ve koşullara uygun olarak aşağıda belirtilen türde “kişisel veriler” işlenebilmektedir:,

 

- İsim, Soy isim, Adres, Cep Telefon Numaranız, E-posta adresinize ait veriler,

- Müşteri memnuniyet anketi sürecine ilişkin olarak, İsim, Soy isim, E-Posta, Anket Cevaplarınıza ait veriler

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Nelerdir?

 

Söz konusu kişisel bilgiler, işbu Aydınlatma ve Metni’ne kişisel veri sahibi tarafından verilen onay doğrultusunda

 

- İş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla müşteri ilişkileri yönetimi sistemi oluşturulması,

- Tarafınıza verilecek olan hizmetlerin veya faaliyetlerin yürütülmesi

- Şirket’in bizzat veya alt yükleniciler eliyle sağladığı ürün veya hizmetlerin verilmesi,

- Müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması,

- Operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi,

- Ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, sizlerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi,

- İstatistiklerin tutulması,

- Şirket içi planlamalar yapılması,

- Marketing ve bilgi araştırmaları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

 

amaçlarıyla verileriniz, Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.

 

  1. Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Hangi Önlemleri Alınmış ve Veriler Ne Şekilde Saklanmaktadır?

 

 Şirket; Kanun’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen şartlarla; kişisel verilerin muhafazasını, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak ve veri sızıntılarını önlemek amaçlarıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almayı, yapılması gereken tüm denetimler zamanında ve eksiksiz olarak yaptırmayı taahhüt etmektedir.

 

 Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile veri akışlarından çıkarılacaktır.

 

  1. Kişisel Verileriniz Hangi Taraflara Aktarılmaktadır?

 

Şirket tarafından işbu aydınlatma metninde bahsedilen amaçlarla sınırlı olarak ve kanunun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenen kişisel veriler yurt içinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere;

 

-  Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve kanunlarda açıkça kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına,

- Şirket’in konuyla yetkili personellerine, danışmanlarına, bağımsız denetim şirketlerine,

- Hizmet alınan veya birlikte çalışılan iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına,

- Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçler ile ilgili zorunlu kişilere, kamu kurum ve kuruluşlara ve deneticimler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

 

  1. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre Saklanmaktadır?

 

 Şirket, söz konusu kişisel verileri, işbu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve Kanun’da, sair mevzuatlarda yer alan zamanaşımı sürelerin dikkate alınarak saklanmaktadır. Sürelerin sona ermesi halinde söz konusu veriler Kanun’a uygun olarak silinmektedir veya imha edilmektedir.

 

 

 

 

  1. Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

 

Kanun kapsamında aşağıda yer alan hususlar hakkında bilgi almak için Şirket ile her zaman iletişime geçebilirsiniz;

 

​- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

- İşleme amacını ve amaca uygun olup olmadığını öğrenmek,

- Kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin kimler olduğunu bilmek,

- Eksik veya yanlış işleme halinde düzeltme istemek ve şartları gerçekleşmişse kişisel verilerin silinmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

- Kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğraması halinde zararını talep etmek,

- Kişisel verilerin kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya imha edilmesini istemek.

 

 Söz konusu haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Talebinize en kısa sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden Kanun’a uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

 YUKARIDA YAPILAN AÇIKLAMALAR ÇERÇEVESİNDE VE WWW.MOFTBAG.COM ADRESİNDE YER ALAN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ DAİHİLİNDE KVKK'YA UYGUN OLARAK MOFT ÇANTA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİMİNN TOPLANMASINA, İŞLENMESİNE, GÜNCELLENMESİNE, PERİYODİK OLARAK KONTROL EDİLMESİNE, VERİ TABANINDA TUTULMASINA VE SAKLANMASINA VE 5. MADDEDE BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLARLA PAYLAŞILMASINA VE KİŞİSEL VERİLERİMİN BUNLAR TARAFINDAN DA TUTULMASINA VE SAKLANMASINA MUVAFAKAT EDİYORUM.